Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Mercantil "SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB, S.L." (d'ara endavant, "FINDTHATLEAD"), amb CIF: B-67235960, i amb domicili a Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España, i amb correu electrònic de contacte: info@findthatlead.com, informa als usuaris del portal d'Internet de la seva propietat (d'ara endavant, els "Usuaris" i el "Portal") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FINDTHATLEAD les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la visita a la web, enviament de C. Vitae, subscripció o alta en algun dels nostres butlletins informatius, sol·licitud d'informació sobre la nostra plataforma i les seves funcionalitats, contractació de nous serveis/funcionalitats/aplicacions, perfils de FINDTHATLEAD a les xarxes socials, activitats i promocions organitzades a través de la nostra web.

FINDTHATLEAD es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FINDTHATLEAD anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica. Certes funcionalitats de la nostra Plataforma ofertades poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

FINDTHATLEAD, com a Responsable del tractament de les dades personals DELS SEUS USUARIS, i la resta d'afectats/titulars amb els quals mantingui relació, us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la vigent LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre (LOPD-GDD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ / DADES TRACTADES: Dades merament identificatives (nom + cognoms) i dades de contacte si escau (domicili, telèfon i adreça de correu electrònic), dades necessàries per a determinades contractacions/participacions en presentacions web de l'empresa, inscripció al nostre servei de butlletins corporatius, C. Vitae rebuts per correu electrònic, dades facilitades en webinars o actes de presentació, dades subministrades en els perfils a xarxes socials dels quals FINDTHATLEAD sigui titular, activitats formatives gestionades per l'empresa.

RESPONSABLE DELS TRACTAMENTS:

 • SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA Y DISEÑO DE PAGINAS WEB, S.L.
 • NIF: B-67235960
 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España.
 • Correu electrònic de contacte: info@findthatlead.com
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades Designat: dpo@findthatlead.com

FINALITATS DE TRACTAMENT PREVISTES:

MANTENIMENT DE LA RELACIÓ amb Clients/Usuaris, proveïdors/col·laboradors, visitants del web, treballadors, encarregats de tractament, control i gestió de la relació amb els empleats i col·laboradors externs, altes i baixes, gestió de la relació contractual existent amb col·laboradors, patrocinadors i la relació comercial amb els proveïdors, selecció de personal laboral de FINDTHATLEAD, candidats en processos de selecció, seguidors a les xarxes socials de FINDTHATLEAD, usuaris registrats al nostre Web, participants en activitats i esdeveniments, incloent la possibilitat de accions de formació on FINDTHATLEAD gestioni o participi. En aquest sentit, les operacions previstes per realitzar el tractament són:

QUINS DADES PERSONALS TRACTEM: En omplir el nostre formulari de contacte, o a través de les possibilitats de registre que ofereix el nostre web.

depenent de cada cas, se li permet facilitar, entre d'altres, els següents dades de caràcter personal:

 • El seu nom i cognoms i dades de contacte (adreça, números de telèfon i correu electrònic), i un espai per a text lliure.
 • Altres dades de contacte i preferències.
 • Recollim les seves dades si contacta amb nosaltres a través del Lloc.
 • Quan visiti el nostre web recollirem les seves dades, si omple qualsevol dels nostres formularis de dades/contacte, sol·licitud d' informació, o subscripció a newsletter presents o futures.
 • Si les dades personals haguessin estat facilitades pels usuaris, aquestes hauran de ser veraces, i s'haurà de notificar a FINDTHATLEAD qualsevol modificació que es produeixi en elles, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.
 • L'interessat que faciliti les seves dades personals a FINDTHATLEAD, declara ser major d'edat essent totalment responsable d'aquesta declaració.

Altres tractaments:

 • REMISSIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS ELECTRÒNIQUES per correu electrònic, SMS, Wasap, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades amb els serveis/funcionalitats que presta la nostra Plataforma, noves aplicacions susceptibles de contractació separada, manteniments i millores en el funcionament, activitats de promoció, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • ACTUACIONS SOL·LICITADES PER L'USUARI: Tramitar sol·licituds específiques dels nostres usuaris, dubtes, manteniments, o qualsevol petició que, a través del Lloc de FINDTHATLEAD, sigui realitzada per l' usuari/client a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició, accés a vídeos i presentacions organitzades per/amb la participació de FINDTHATLEAD.
 • TRAMITAR LES INSCRIPCIONS A PRESENTACIONS I ACTIVITATS PROMOCIONALS en les quals vulgu in participar els usuaris de la Plataforma. En aquest supòsit, les imatges o vídeos realitzats dels participants/assistents de manera particular durant el desenvolupament dels mateixos, i sempre i quan s'hagi obtingut el consentiment exprés i inequívoc, podran publicar-se al Lloc de l'entitat, a les seves xarxes socials, a publicacions i fulletons corporatius, taulells d'anuncis i qualsevol altre mitjà de comunicació analògic titularitat de l'empresa, amb la finalitat de promocionar tals activitats o esdeveniments.
 • DADES EMAGATZEMADES DURANT LA SEVA VISITA: Quan vostè visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen generalment, entre d'altres dades, informació sobre el navegador i el sistema operatiu que vostè utilitza, la pàgina web des de la qual ens visita, les pàgines que vostè visita al nostre web i la data de la seva visita. Per raons de seguretat -per exemple, per poder detectar possibles atacs a la nostra pàgina web- s'emmagatzema també durant un període de temps de set dies l'adreça IP que li ha assignat el seu proveïdor de serveis d'Internet. Amb excepció de l'adreça IP, les dades de caràcter personal només s'emmagatzemen si vostè ens facilita aquesta informació, per exemple, amb motiu d'una inscripció, una enquesta, sol·licitud de pressupost, registre d'usuari, promoció comercial. FINDTHATLEAD utilitza les seves dades de caràcter personal per a l'administració tècnica de les pàgines web, la gestió de clients/usuaris, la realització d'enquestes sobre l'ús de la nostra Plataforma i de les seves funcionalitats i per a tasques de màrqueting, únicament en la mesura del necessari, i sempre informant prèviament a l'Usuari i titular de les dades.
 • BUTLLETÍ DE NOTÍCIES/SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTERS: En el cas de subscripció a qualsevol dels nostres Butlletins informatius, presents o futurs, tal com s'informa, dóna el seu consentiment en l'ús de les seves dades personals per a l'enviament de publicitat o la realització d'altres accions de màrqueting, aquestes seran emmagatzemades i utilitzades de forma contínua per a aquests usos, com l'enviament de newsletters ja esmentats sobre la nostra Plataforma i les seves funcionalitats, a través dels canals de comunicació com el correu electrònic o qualsevol altre canal autoritzat per vostè. Podem utilitzar les seves dades per crear i mantenir actualitzat el seu perfil d'usuari i així poder enviar-li informació personalitzada sobre accions publicitàries. Així mateix, podem utilitzar les dades que vostè ens faciliti per analitzar i millorar l'eficàcia dels serveis del nostre lloc web, publicitat, màrqueting, prospecció de mercat i activitats de venda.
 • ENVIAMENT DE CURRÍCULUMS PER PART DELS CANDIDATS: En cas d' enviament de currículum a l'email de FINDTHATLEAD, o mitjançant el formulari web habilitat, l'aspirant autoritza a FINDTHATLEAD a analitzar els documents que li enviï, tot el contingut que sigui directament accessible a través dels cercadors (Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals, com LinkedIn o anàlogues, les dades obtingudes en les proves d'accés i la informació que reveli en la entrevista de treball, amb l'objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, FINDTHATLEAD podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat s'expressi en sentit contrari.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades subministrades, en termes generals, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Davant d'aquesta norma general, es plantegen les següents possibles variacions:

 • (i) Dades desagregades: es conservaran indefinidament,
 • (ii) Dades d'usuaris, empreses i proveïdors, etc. FINDTHATLEAD: termini de conservació de 4 anys (Article 66 i següents de la Llei General Tributària), termini de conservació de 6 anys (Article 30 del Codi de Comerç sobre els llibres comptables i factures)
 • (iii) Dades proporcionades per a la subscripció al nostre butlletí: des que l'usuari dona el seu consentiment fins que el retira
 • (iv) Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social: 4 anys (Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social), (v) dades proporcionades pels candidats a través de l'enviament del seu CV: el CV es podrà conservar un màxim de dos anys per a futurs processos de selecció, tret que el candidat manifesti el contrari
 • (vi) Imatges obtingudes pels sistemes de videovigilància instal·lats a les oficines de FINDTHATLEAD, per a la seguretat, control d'accessos i control de producció intern: 30 dies, conforme a les instruccions de l'AEPD.

COMUNICACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades personals poden ser comunicades a:

 • Empreses, entitats i altres organitzacions contractades per a la prestació de serveis, com ara: hosting, serveis de màrqueting, col·laboradors, empreses relacionades, anàlisis de mercat i serveis de la societat de la informació.
 • Empreses col·laboradores o patrocinadores amb les quals FINDTHATLEAD hagi arribat a un acord de col·laboració o patrocini.
 • Empreses o altres organitzacions a les quals ens hagueu sol·licitat o acceptat que puguem compartir les vostres dades personals.
 • Per a determinades activitats/serveis interns de l'empresa, cal subcontractar a tercers que presten serveis específics. Aquests subcontractistes poden ser proveïdors externs tant dins com fora de la UE. FINDTHATLEAD garanteix que tots els subcontractistes compleixin amb les obligacions i els requisits assumits per FINDTHATLEAD en el seu Contracte d'Accés a dades; específicament, que el seu nivell de protecció de dades compleix amb l'estàndard requerit per les lleis de protecció de dades rellevants. Si una jurisdicció és fora de la UE i no està en la llista aprovada per la Comissió Europea de nivells de protecció de dades satisfactoris segons el RGPD, llavors s'estableix un acord específic entre FINDTHATLEAD i el subcontractista per assegurar que mantindrà totes les dades personals segons els requisits de les lleis vigents de protecció de dades de la UE.
 • La finalitat de la comunicació de les dades a les empreses referides, que componen i s'integren amb el responsable, seran les mateixes que les ja anunciades prèviament, com a empreses encarregades del tractament del responsable.
 • Prestadors de serveis professionals, com ara advocats, procuradors, àrbitres, notaris, registradors o altres professionals similars que intervenen en l'operativa interna pròpia de FINDTHATLEAD.
 • Organismes públics, tribunals, reguladors i altres autoritats administratives, quan considerem que és necessari per complir amb una obligació legal o reguladora, o d'una altra manera per protegir-nos de reclamacions contra nosaltres o tercers, o la seguretat de les persones, així com per prevenir, o d'una altra manera lluitar, contra el frau o per raons de seguretat o protecció.
 • Qualsevol tercer que compri, o al qual transfereixin, tots o una part substancial dels nostres actius i negocis. En cas que es produeixi aquesta venda o transferència, farem tots els esforços raonables per intentar garantir que l'entitat a la qual transferim les vostres dades personals les utilitzi d'acord amb aquesta Política de Privacitat.

En aquests casos, ens assegurarem que les vostres dades s'utilitzen per a finalitats adequades conforme a aquesta Política de Privacitat i es subscriuran els corresponents contractes o clàusules per al tractament de les dades, aplicant-se les mateixes o similars mesures de seguretat a les que aplica FINDTHATLEAD.

Podem compartir les seves dades personals amb la nostra matriu, Clientify, SL /la nostra filial, FINDTHATLEAD. També podem compartir les seves dades personals amb altres empreses participades/relacionades, o amb filials que ofereixen serveis accessoris/funcionalitats, amb el seu consentiment quan la llei ho exigeixi, així com amb qualsevol tercer que compri, o al qual transferim, tots o una part substancial dels nostres actius i negocis. En cas que es produeixi aquesta venda o transferència, farem tots els esforços raonables per intentar garantir que l'entitat a la qual transferim les seves dades personals les utilitzi d'acord amb aquesta Política de Privacitat. Aquestes entitats poden actuar com a responsables del tractament, d'acord amb les seves polítiques de protecció de dades personals, o com a subcontractades, per realitzar tasques segons les instruccions que els donem.

Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment exprés de la persona que les proporciona. Aquest consentiment pot retirar-se en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podran tractar per a les finalitats indicades. Si es faciliten a través d'aquest lloc web dades de tercers, qui ho faci assumeix la responsabilitat d'haver obtingut prèviament el consentiment, informant-los de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:

El passat 10 de juliol de 2023, la Comissió Europea va adoptar una nova decisió d'adequació per habilitar les transferències internacionals de dades personals entre entitats de la Unió Europea (UE) i dels Estats Units (EE.UU.) que tinguin lloc sota el marc de privacitat EU-U.S. Data Privacy Framework. Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 16 de juliol de 2020, coneguda com Sentència Schrems II, les transferències internacionals de dades personals als EE.UU. van ser qüestionades a causa dels problemes identificats pel TJUE, relacionats amb les pràctiques de vigilància dels EE.UU. i la manca de mecanismes perquè els ciutadans europeus poguessin fer front a les ingerències sobre els seus drets.

Amb la present decisió d'adequació, la Comissió Europea reconeix que els EE.UU. garanteixen un nivell de protecció equivalent al que ofereix la UE, tot i que només quan les transferències internacionals es produeixin amb les entitats certificades pel nou marc de privacitat, l'EU-U.S. Data Privacy Framework.

Per tant, I D'ACORD AMB EL QUE S'HA DIT ANTERIORMENT, les dades de caràcter personal circularan de manera segura des de la Unió Europea a les empreses nord-americanes participants en el Marc, sense que sigui necessari establir garanties addicionals de protecció de dades.

Resta de transferències internacionals als EE.UU: Tant les salvaguardes adoptades com els canvis legislatius que s'han produït als EE.UU, facilitaran l'ús de garanties com les clàusules contractuals tipus o les normes corporatives vinculants.

Això no exclou que continuarà sent necessària la realització d'una anàlisi d'impacte sobre tota aquella transferència "Transfer Impact Assessment" que es faci fora del Marc de Privacitat de Dades UE-EE.UU. La decisió d'adequació garanteix que la transmissió de dades entre UE-EEUU sigui possible a través d'un acord estable i fiable que protegeixi els individus i proporcioni seguretat jurídica a les empreses.

LEGITIMACIÓ PER ALS TRACTAMENTS INFORMATS:

Per regla general, abans del tractament de les dades personals, FINDTHATLEAD obté consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d'informació, i en base a un interès legítim de l'Usuari.

En cas que no es requereixi el consentiment de l'interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s'empara FINDTHATLEAD és l'existència d'un CONTRACTE COM A USUARI DE LA NOSTRA PLATAFORMA, L' ACCEPTACIÓ DE LES NOSTRES CONDICIONS D'ÚS, SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ / TASQUES DE MANTENIMENT, MANTENIMENT, REGISTRE/ ALTA D'USUARI, formulari de presa de dades de FINDTHATLEAD.

No obstant això, les bases de legitimació són les següents:

 • Quan el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte en què sigui part o les dades siguin necessàries en el marc d'una relació precontractual.
 • Quan l'ús de les seves dades personals sigui necessari per a la satisfacció dels nostres interessos legítims o els de les empreses amb les quals hem compartit les seves dades personals.
 • Quan el tractament de les dades sigui necessari per poder complir amb la legislació/normativa reguladora de les obligacions legals del sector, legislació RGPD i LOPD-GDD i similar aplicable vigent en cada moment, entre les quals es troben la relativa a la posada al mercat de serveis propis de FINDTHATLEAD o de tercers, defensa dels consumidors i usuaris, ordenació del comerç minorista, i altra normativa aplicable.
 • D'acord amb el que preveu en la normativa aplicable de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI-CE), si existís una relació prèvia demostrable, les dades podran emprar-se per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques referents a aquesta concreta activitat, tret que s'hi oposi en la forma prevista a l'efecte.
 • Quan considerem que és necessari tractar les seves dades personals per complir amb una obligació legal o reguladora, o un interès vital.
 • Quan disposem del seu consentiment, per exemple, recaptar informació tècnica com dades de cookies i tecnologies similars tal com es descriu a: "Informació sobre Ús de Cookies".
 • L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de Privacitat en cada cas, quan visiti qualsevol dels nostres perfils socials (Facebook, Instagram, LinkedIn, i YouTube).

EXERCICI DE DRETS RGPD:

FINDTHATLEAD proporciona la informació sobre l'exercici de drets com a interessat o titular de dades personals:

Dret d'accés: tens dret a obtenir de l'empresa confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que et concerneixen. FINDTHATLEAD, en el seu cas, facilitarà una còpia de les dades personals objecte del tractament.

Dret de rectificació: tens dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que et concerneixen. Tenint en compte els fins del tractament, tindràs dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, incloent mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió: tens dret a obtenir sense dilació indeguda l'eliminació de les dades personals inexactes que et concerneixen. A FINDTHATLEAD estarem obligats a suprimir sense dilació aquestes dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 1. les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides o tractades d'una altra manera;
 2. tu retires el consentiment en què es basa el tractament i aquest no es basa en un altre fonament jurídic;
 3. t'oposes al tractament i sempre que no prevalguin altres motius legítims per al mateix;
 4. les teves dades hagin estat tractades il·lícitament;
 5. les teves dades hagin de ser suprimides per al compliment d'una obligació legal;
 6. o si les teves dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació a nens (menors de 16 anys).

Dret de limitació del tractament: quan el tractament de les teves dades personals s'hagi limitat en virtut d'una sol·licitud per la teva part, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el teu consentiment o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb vistes a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important. Tens dret a obtenir la limitació del tractament de les teves dades personals quan es compleixi alguna d'aquestes condicions:

 1. Quan impugnis l'exactitud de les dades personals, durant un període que permeti a FINDTHATLEAD verificar l'exactitud d'aquestes;
 2. el tractament sigui il·lícit i com a interessat t'oposis a la supressió de les dades personals i sol·licitis, en el seu lloc, la limitació del seu ús;
 3. FINDTHATLEAD ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però tu les necessitis per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
 4. Quan t'hagis oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de FINDTHATLEAD prevalen sobre els de l'interessat.

Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi FINDTHATLEAD, quan:

 1. el tractament estigui basat en el teu consentiment, i
 2. el tractament es faci per mitjans automatitzats.

Dret d'oposició: tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, a què les dades personals que et concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en interessos públics o en interessos legítims del responsable del tractament. Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, tindràs dret a oposar-te en tot moment al tractament de les dades personals que et concerneixin. En el cas que t'oposis al tractament de les teves dades amb fins de màrqueting directe, aquestes dades personals deixaran de ser tractades per a aquests fins.

Et recordem que sempre que la base jurídica del tractament de les teves dades sigui el teu consentiment, tens dret a poder revocar aquest consentiment sempre i en tot cas, i de manera tan fàcil com ho vas donar.

També tens dret a la presentació d'una reclamació davant l'autoritat de control corresponent, generalment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, pots acudir al lloc web de la mateixa en el següent enllaç www.aepd.es

Finalment, tens dret a no ser objecte d'una decisió de FINDTHATLEAD basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o que t'afecti significativament de manera similar.

DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS TEUS DRETS: FINDTHATLEAD, en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la recent LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre, compta amb un responsable intern designat, i un Delegat de Protecció de Dades (DPD) designat per a la gestió de Protecció de Dades, i les seves dades de contacte es detallen a continuació:

DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS TEUS DRETS:

Per correu postal: Pots presentar l'escrit enviant-lo a la següent adreça postal:

 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España

Per internet:

En ambdós casos, heu de:

 • Aportar les dades i la informació suficients per atendre la sol·licitud. A aquests efectes, podeu utilitzar els models de formulari que posa a la vostra disposició l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
 • Signar el formulari manualment o, si escau, i si disposeu de certificat digital reconegut, signar-lo electrònicament.
 • En cas d'actuar en representació d'un tercer, heu d'aportar un document acreditatiu de la representació de l'interessat.
 • Enviar el formulari i els documents acreditatius de la vostra identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.
 • Nota.- En cas de dubte raonable sobre la identitat del sol·licitant, titular de les dades, i/o el seu representant, podrà requerir-se l'aportació d'una còpia del DNI, passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA VOSTRA SOL·LICITUD:

FINDTHATLEAD analitzarà si la petició s'ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (per exemple, de caràcter repetitiu), FINDTHATLEAD podrà: (i) Cobrar una taxa proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.

Si un usuari/titular considera que hi ha un problema amb la manera com FINDTHATLEAD està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a FINDTHATLEAD a l'adreça indicada anteriorment, o a través de l'Autoritat de Control Espanyola, en aquest cas, l'AEPD: www.aepd.es

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA:

Les dades recollides per qualsevol dels formularis de contacte habilitats en aquesta pàgina web, o fins i tot per al subministrament d'informació, o les facilitades pels usuaris amb motiu de la seva participació en activitats/esdeveniments desenvolupats per FINDTHATLEAD, s'incorporaran, depenent de la seva finalitat, al Registre d'Activitats de Tractament Intern (Article 30 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016). El Registre d'Activitats de Tractament està a disposició de l'Autoritat de Control.

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades als diferents camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega/contractació, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de FINDTHATLEAD, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

FINDTHATLEAD informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers i que, sempre que tingui prevista qualsevol cessió en el futur, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris, informant sobre les dades del cessionari, i la finalitat de la cessió. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats s'ajustin completament a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT:

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, i en particular en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, i la LOPD-GDD 3/2018 per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i expressament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

En tot cas, FINDTHATLEAD ha implementat els mecanismes suficients per:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar ràpidament la disponibilitat i l'accés a les dades personals en cas d'incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si és necessari.

FINDTHATLEAD garanteix haver implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel RGPD 679/2016 i la LOPD-GDD 3/2018 per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha proporcionat la informació adequada perquè puguin exercir-los. FINDTHATLEAD ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals proporcionades pel titular a FINDTHATLEAD. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són infal·libles.

Les dades de caràcter personal incorporades al Registre d'Activitats de Tractament Intern seran tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat. El Titular pot remetre informacions comercials relacionades amb NOTÍCIES I NOVETATS SOBRE LA NOSTRA PLATAFORMA I LES SEVES FUNCIONALITATS, en aquest cas, el remitent es compromet a indicar el seu objectiu publicitari en fer l'enviament, i a coordinar un sistema senzill, clar i gratuït en cas que desitgi deixar de rebre-les.

Els Serveis/funcionalitats de la Plataforma de FINDTHATLEAD continguts al lloc web estan exclusivament destinats a adults. En el cas que FINDTHATLEAD ofereixi qualsevol aplicació, producte o activitat promocional, esdeveniment, concurs o similar, en què es pugui produir la recollida de Dades Personals de menors d'edat, FINDTHATLEAD sempre sol·licitarà el consentiment dels pares perquè els menors puguin accedir-hi i les seves Dades Personals puguin ser objecte de tractament automatitzat conforme al que preveu aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades.

Com s'ha informat prèviament, la recollida i el tractament automatitzat de les Dades Personals tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual, si s'estableix, amb FINDTHATLEAD, la gestió, administració I MANTENIMENT del compte de l'Usuari a la Plataforma, sol·licituds d'informació que l'Usuari decideix plantejar, inscripció/contractació de noves funcionalitats o l'ús de l'adaptació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l'estudi de l'ús dels serveis pels Usuaris, el disseny de noves aplicacions, funcionalitats, paquets, l'enviament d'actualitzacions d'informació tècnica, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre la Plataforma de FINDTHATLEAD.

UTILITZACIÓ DE PERFILS PÚBLICS A DIFERENTS XARXES SOCIALS :

FINDTHATLEAD compta amb un perfil a les principals xarxes socials d'Internet, sent en tots els casos conegut com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris (d'ara endavant, seguidors). El tractament que FINDTHATLEAD durà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

FINDTHATLEAD podrà informar els seus seguidors per tots els mitjans que la xarxa social permeti sobre les seves notícies, activitats i esdeveniments. En cap cas, FINDTHATLEAD extreura dades de les xarxes socials, llevat que el consentiment de l'usuari s'obtingui expressa i puntualment per a aquest fi. Quan, degut a la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat a la modificació del seu perfil personal, FINDTHATLEAD ajudarà i aconsellarà en aquest sentit en la mesura de les seves possibilitats.

Per a quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Respondre a les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, respondre a la vostra sol·licitud o tramitar el vostre encàrrec.
 • Interactuar amb vosaltres i en una comunitat de seguidors.

Detall dels perfils a les Xarxes Socials:

PERFILS DE FINDTHATLEAD A XARXES SOCIALS:

PERFILS DE PUNTO ELÉCTRICO A XARXES SOCIALS:

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Per obtenir més informació sobre Facebook, feu clic aquí
 • Per obtenir més informació sobre LinkedIn, feu clic aquí
 • Per obtenir més informació sobre Instagram, feu clic aquí
 • Per obtenir més informació sobre YouTube, feu clic aquí
 • Per obtenir més informació sobre "X", feu clic aquí

L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn corresponent de la xarxa social, i d'acord amb les seves polítiques de privacitat:

En tots els casos, FINDTHATLEAD és conegut com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris (d'ara endavant, seguidors). El tractament que FINDTHATLEAD durà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el permès per la xarxa social per als perfils corporatius. Per tant, FINDTHATLEAD pot informar els seus seguidors per qualsevol mitjà que la xarxa social permeti sobre les seves notícies i activitats. En cap cas, FINDTHATLEAD extreurà dades de les xarxes socials, llevat que obtingui puntual i expressament el consentiment de l'usuari per a això. Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets del seguidor quedi subjecte a la modificació del seu perfil personal, FINDTHATLEAD l'ajudarà i aconsellarà en la mesura del possible.

DRET A LA INFORMACIÓ:

Després de la corresponent sol·licitud, FINDTHATLEAD comunicarà immediatament per escrit, d'acord amb la legislació aplicable, si tenim emmagatzemades dades personals seves, i quines són aquestes dades. Si està registrat com a usuari, oferim la possibilitat de consultar personalment les seves dades i, si escau, procedir a la seva eliminació, modificació i/o actualització.

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER FINDTHATLEAD DERIVADES DEL RGPD:

Els nostres usuaris/clients i proveïdors de FINDTHATLEAD són informats que, d'acord amb la normativa RGPD i LOPD-GDD aplicable a les activitats de l'empresa, es detallen les mesures adoptades per aconseguir un nivell òptim de compliment:

 • Elaborar un registre d'activitats de tractament d'acord amb l'article 30 del RGPD.
 • Identificar les bases legals del tractament de les dades, conforme els articles 6 i 9 del RGPD.
 • Auditar els canals d'entrada d'informació i formularis/documents interns i informar els interessats sobre el tractament de les seves dades, conforme els articles 13 i 14 del RGPD.
 • Atendre els drets de les persones interessades, en relació amb els seus drets d'accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades (article 20 del RGPD), oposició i decisions automatitzades, establint un canal directe d'atenció: dpo@findthatlead.com
 • Auditar i sol·licitar garanties de compliment als subcontractistes de l'empresa i signar un contracte de tractament de dades d'acord amb l'article 28 del RGPD. FINDTHATLEAD facilita el procés posant a disposició mitjançant el nostre DPO: 1) document de garanties de compliment i detall de les mesures adoptades, 2) model de contracte per accedir a les dades de FINDTHATLEAD.
 • Realitzar una anàlisi de riscos i, si escau, una avaluació d'impacte; per facilitar el compliment d'aquestes obligacions, podeu consultar el lloc web de l'AEPD: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-un-modelo-de-informe-para-ayudar-las-empresas.
 • FINDTHATLEAD, com a empresa responsable i compromesa amb el compliment normatiu, recomana als seus clients, usuaris i interessats la subscripció dels butlletins d'alerta de l'INCIBE (www.incibe.es) OSI (www.osi.es) i CERT (www.incibe-cert.es).

  Els enllaços per subscriure's als diferents portals esmentats permetran conèixer amb antelació les possibles amenaces i incidents:
 • Existència d'un protocol intern per notificar les violacions de seguretat; les violacions de seguretat de les dades a les autoritats de protecció de dades (article 33 del RGPD) i a les persones afectades per les dades compromeses (article 34 del RGPD). A tal efecte, davant qualsevol incident que suposi un risc per als drets i llibertats dels afectats, FINDTHATLEAD ho notificarà tan aviat com sigui possible al CLIENTE/Usuari, i l'assistirà a realitzar aquestes notificacions.
 • L'empresa ha designat un Delegat de Protecció de Dades oficialment registrat davant l'òrgan competent de l'AEPD (www.aepd.es) d'acord amb els articles 37, 38 i 39 del RGPD. FINDTHATLEAD, posa a disposició dels CLIENTS/Usuaris i interessats el següent correu electrònic de contacte del DPO designat per a qüestions relacionades amb la protecció de dades/exercici de drets: dpo@findthatlead.com
 • FINDTHATLEAD, en compliment de la normativa actual, també informa sobre el dret que l'assisteix a interposar una reclamació/solicitar més informació a l'autoritat de control (www.aepd.es)

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:

El passat 10 de juliol de 2023, la Comissió Europea va adoptar una nova decisió d'adequació per habilitar les transferències internacionals de dades personals entre entitats de la Unió Europea (UE) i dels Estats Units (EUA) que tinguin lloc sota el marc de privacitat EU-U.S. Data Privacy Framework. Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 16 de juliol de 2020, coneguda com a Sentència Schrems II, les transferències internacionals de dades personals als EUA van ser qüestionades a causa dels problemes identificats pel TJUE relacionats amb les pràctiques de vigilància dels EUA i la manca de mecanismes perquè els ciutadans europeus poguessin fer front a les ingerències sobre els seus drets.

Amb aquesta decisió d'adequació, la Comissió Europea reconeix que els EUA garanteixen un nivell de protecció equivalent al que ofereix la UE, encara que només quan les transferències internacionals es produeixin amb les entitats certificades pel nou marc de privacitat, el EU-U.S. Data Privacy Framework.

Per tant, I D’ACORD AMB EL QUE S’HA ESMENTAT ANTERIORMENT, les dades de caràcter personal circularan de manera segura des de la Unió Europea a les empreses nord-americanes participants en el marc, sense que sigui necessari establir garanties addicionals de protecció de dades.

Resta de transferències internacionals als EUA: Tant les salvaguardes adoptades com els canvis legislatius que s'han produït als EUA facilitaran l'ús de garanties com les clàusules contractuals tipus o les normes corporatives vinculants.

Això no exclou que seguirà essent necessària la realització d'una anàlisi d'impacte sobre tota aquella transferència “Transfer Impact Assessment” que es realitzi al marge del Marc de Privacitat de Dades UE-EUA. La decisió d'adequació garanteix que la transmissió de dades entre la UE i els EUA sigui possible a través d’un acord estable i fiable que protegeixi els individus i proporcioni seguretat jurídica a les empreses.

Normativa relacionada:

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que el protegeix i estableix els seus drets, posem a la seva disposició les normatives que han inspirat la present política de privacitat i que són rellevants per a vostè:

CONTACTE: Si necessita aclariments sobre aquesta política de privacitat, té preguntes o reclamacions, o desitja exercir els seus drets, pose's per escrit amb el nostre Departament d'Atenció al Client/Usuari, amb el nostre DPO designat mitjançant les dades que es mostren a continuació, indicant al subjecte: "Protecció de Dades"

 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España
 • Correu electrònic:dpo@findthatlead.com

Redacció de l'Avís Legal actualitzat i revisat el 15 de maig de 2024.

Amplifica el teu abast i augmenta les teves vendes amb FindThatLead

T'ajudem a arribar més ràpid als teus clients potencials, tancar més vendes i avançar-te a la teva competència

No es requereix targeta de crèdit

|

basat en 1.376 ressenyes

|

Compliant amb el GDPR